arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Croeso athrawon i adran Addysg wedi’u dylunio ar eich cyfer chi. Chwilio'r Adnoddau Dysgu fesul cyfnod allweddol isod, neu defnyddiwch blwch offer i athrawon am gymorth gyda sgiliau digidol a'r Fframwaith Cymhwysedd

Sut i uwchlwytho i wefan Casgliad y Werin Cymru Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Sut i uwchlwytho i wefan Casgliad y Werin Cymru

Hoffech chi gyfrannu deunydd at Gasgliad y Werin Cymru? Yn ansicr lle mae dechrau? Gwyliwch ein fideo byr Sut i uwchlwytho i wefan Casgliad y Werin Cymru yna darllenwch ein Canllawiau Sut i er mwyn dysgu sut i gofrestru cyfrif, uwchlwytho a chyhoeddi.   Ar gyfer athrawon: Mae’r sgiliau sy’n cael eu datblygu wrth greu cyfrif ac uwchlwytho eitemau i Gasgliad y Werin Cymru yn bodloni sawl un o ofynion y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Darllenwch rhagor yn ein Blwch offer i athrawon. Cwricwlwm Cymru 2022Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Hyrwyddo eich Deunydd Dysgu Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Hyrwyddo eich Deunydd Dysgu

Yma yn adran ADDYSG CYW gallwch ddod o hyd i adnoddau addysg i ddysgwyr o bob oed. Mae rhai o’r adnoddau hyn wedi cael eu creu gan dîm Casgliad y Werin, rhai gan ein sefydliadau partner cyfunol*, a rhai gan ein partneriaid yn y gymuned, mewn addysg neu yn y sector Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifau.Ydych chi’n rhan o unrhyw brojectau cymunedol, mewn addysg neu yn y sector amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau? Oes gyda chi unrhyw ddeunydd addysgiadol yr hoffech chi ei rannu yn ehangach? Ydych chi’n gweithio ar broject a fyddai’n ddiddorol i gynulleidfa addysg? Oes gyda chi syniad am adnodd yr hoffech ei ddatblygu ymhellach?Gwyliwch y fideo byr hwn i weld sut y gall Casgliad y Werin Cymru eich helpu i hyrwyddo eich deunydd dysgu * Y tri sefydliad partner cyfunol sy’n rhan o Gasgliad y Werin Cymru yw: Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Archif Cof - Dementia Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archif Cof - Dementia

Darganfyddwch yr ‘Archif Cof’ yng Nghasgliad y Werin Cymru a dysgwch am ddementia.Mae codi ymwybyddiaeth o ddementia yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion o’r cyflwr cyffredin sy’n newid bywydau. Gall hefyd roi sgiliau bywyd gwerthfawr iddyn nhw, gan eu galluogi nhw i gefnogi aelodau o’u teulu a’u cymuned sy’n byw gyda dementia.Bydd yr adnodd hwn:yn eich cyflwyno chi i ‘Archif Cof’ ar wefan Casgliad y Werin Cymru, sef archif o ddelweddau y gallwch eu defnyddio wrth hel atgofion gyda phobl sy’n byw gyda dementiayn eich cyflwyno chi i adnoddau addysg y Gymdeithas Alzheimer’s i ysgolion sy’n gwneud addysgu a dysgu am ddementia yn hawddyn rhoi cyngor ar sut allwch chi ddefnyddio Archif Cof mewn dau weithgaredd atgofion ymarferol: Creu Coeden Gof a Chreu Llinell Amser Cofyn eich cyfeirio at adnoddau dementia eraill am ddim, gan amlygu’r rhai sydd ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg Y Cyfnod SylfaenDatblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol, Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r bydCyfnod Allweddol 2, 3 a 4Addysg bersonol a chymdeithasolCwricwlwm Cymru 2022Iecheyd a Lles, Fframwaith Cymhwysedd Digidol Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn.

Capsiwl Amser Digidol o Gyfnod y Cloi Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Capsiwl Amser Digidol o Gyfnod y Cloi

Cofnodi straeon eich disgyblion yn ystod cyfnod y cloi.Ar hyd y canrifoedd, mae dyddiaduron, ffotograffau, dogfennau a recordiadau wedi ein helpu i ddeall cyfnodau hanesyddol eraill a sut mae pobl yn byw eu bywydau o ddydd i ddydd, yn arbennig felly mewn cyfnod o argyfwng.Gyda’ch cymorth chi, hoffem greu capsiwl amser digidol ar gyfer ein gwefan er mwyn i ni, a chenedlaethau’r dyfodol ddeall stori eich disgyblion yn ystod y cyfnod heriol hwn. Y Cyfnod SylfaenFframwaith Cymhwysedd Digidol, Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol, Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd, Datblygiad creadigolCyfnod Allweddol 2, 3 & 4Fframwaith Cymhwysedd Digidol, Sgiliau llythrennedd, Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eangCwricwlwm i Gymru 2022 Y Celfyddydau Mynegiannol, Iecheyd a Lles, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn, a gweld ein cynnwys 'Enfysau Mewn Ffenestri' yma. 

E-Lyfr Angylion Cymru Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
E-Lyfr Angylion Cymru

Mae e-lyfr Angylion Cymru wedi’i ddylunio ar gyfer plant o 7 i 11 oed ac mae’n adrodd hanes Maelgwn yng Nghymru. Mae’r e-lyfr yn cynnwys gwybodaeth am ecoleg Maelgwn, hanes Maelgwn yng Nghymru, a sut mae pobl yn cydweithio i ddiogelu dyfodol y rhywogaeth hon yng Nghymru. Cewch fynediad at yr eLyfr ar wefan Prosiect Maelgi: Cymru   Cyfod Allweddol 2 Gwyddoniaeth, Celf a Dylunio, Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang Curriculum for Wales 2022 Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Y Celfyddydau Mynegiannol   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn.

Hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd...

Mae Cymru yn wlad amlddiwylliannol, ac mae cysylltiad cryf rhwng ymfudo i Gymru a’n hanes diwydiannol. Hyd heddiw, mae pobl wedi dod i Gymru i weithio, i astudio, i geisio lloches ac i fyw. Rydym ni i gyd yn cyfrannu at hanes a diwylliant Cymru. Yn y Casgliad yma, ein nod yw dod â straeon pobl a chymunedau lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru at ei gilydd.Mae’r adnodd hwn yn seiliedig ar gynnwys sydd wedi’i gyhoeddi ar hyn o bryd ar wefan Casgliad y Werin Cymru. Mae mwy o gynnwys ar gael am bobl a chymunedau Affricanaidd a Charibïaidd na grwpiau lleiafrifoedd ethnig eraill, a chaiff hynny ei adlewyrchu yn yr adnodd hwn. Rydym yn gweithio i ymgysylltu â sefydliadau, cymunedau ac unigolion i greu cymynrychiolaeth ehangach a mwy amrywiol o bobl Cymru. Bydd yr adnodd hwn yn tyfu wrth i fwy o gynnwys ddod ar gael. Allwch chi helpu? Os oes gennych chi gynnwys allai helpu i adrodd straeon unigolion a chunedau o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru (yn y gorffennol a’r presennol), beth am ei ychwanegu at Gasgliad y Werin Cymru? Am gymorth i uwchlwytho eich cynnwys, gweler ein Canllawiau. Os ydych yn gwybod am gynnwys sydd wedi’i gyhoeddi a fyddai’n cyfoethogi’r adnodd hwn, gadewch sylw isod neu Cysylltwch â ni er mwyn ein helpu i barhau i ehangu’r adnodd hwn. Y Cyfnod SylfaenDatblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol, Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd(Mae mwyafrif y cynnwys yn addas i ddysgwyr Cyfnod Sylfaen, ond dylai athrawon wirio’r cynnwys cyn ei rannu gyda’r plant. Mae’n bosib na fydd pob eitem yn addas, megis cynnwys clyweledol a fideos am derfysgoedd hil 1919.)Cyfnod Allweddol 2, 3 & 4Hanes, Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, Addysg grefyddolCwricwlwm Cymru 2022Dyniaethau CasgliadRydym wedi casglu’r eitemau hyn ynghyd fel y gallwch eu defnyddio fel adnoddau ima greu gweithgareddau i’ch dosbarth mewn ffordd hawdd a chyflym. Gallwch ddod o hyd i gynnwys gan nifer o gyfranwyr CyW yn y Cysylltiadau Cyflym isod, a thrwy edrych ar y cyfranwyr a’r prosiectau yma:Back-a-Yard projectJewish History Association of South Wales (JHASW)Newport Chinese Community CentreTreftadaeth Gymreig-Eidalaidd / Welsh-Italian HeritageSWICA CarnivalHistoricDockProject

Hanes Llafar: Canllaw i Ysgolion Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Hanes Llafar: Canllaw i Ysgolion

Mae hanes o'n cwmpas ym mhobman. Meddyliwch am eich teulu a'ch cymuned. Mae digon o straeon yno i lenwi llyfrgell. HANES LLAFAR yw enw'r math yma o hanes. Mae dogfennau a llyfrau yn aml yn canolbwyntio ar bobl a digwyddiadau enwog. Ond nid yw profiad a llais y mwyafrif yn cael ei gofnodi. Mae hanes llafur yn llenwi'r bylchau ac yn rhoi i ni hanes sy'n cynnwys pawb. Diolch i dechnoleg ddigidol, gall unrhywun gasglu hanesion llafar a'u rhannu gydag eraill. Mae'n gyfle gwych i ddatblygu sgiliau digidol a chyfweld wrth ddysgu am hanes. Gall feithrin hyder pobl ifanc a magu parch rhwng cenedlaethau. Mae'r canllaw wedi'i greu mewn partneriaeth â'r Gymdeithas Hanes Llafar a Chasgliad y Werin Cymru. Mae'n cynnig cyngor defnyddiol ar gychwyn project hanes llafar yn eich ysgol neu gymuned.   Cyfnod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd, Fframwaith Cymhwysedd Digidol   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn.

Cwrwgl Caerfyrddin Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Cwrwgl Caerfyrddin

Darganfyddwch arferion hen deuluoedd cyryglau Caerfyrddin, y ffordd o fyw, y mythau a’r chwedlau sy’n gysylltiedig â nhw, ac ofergoelion yr afon. Treiddiwch i fyd traddodiadol a helpu i gadw diwylliant hynafol yn fyw.   Cyfnod Allweddol 2 Hanes, Gwyddoniaeth, Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, Addysg Bersonol a Chymdeithasol, Daearyddiaeth, Drama, Addysg Gorfforol, Llythrennedd, Fframwaith Cymhwysedd Digidol (Dinasyddiaeth, Rhyngweithio a chydweithio)   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn.

Archifau Morgannwg: Siopa yn y Gorffennol Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: Siopa yn y Gorffennol

Dysgwch am sut mae ein dull o siopa wedi newid dros y blynyddoedd. Ymchwiliwch i’r newidiadau i’r stryd fawr ac i ganol ddinas Caerdydd a darganfyddwch mwy am ddatblygiad clidio i’r cartref. Darganfyddwch am ddogni bwyd yn ystod adegau anodd, a dysgwch am y danteithion ar gael mewn caffis ers talwm. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel ffotograffau, cyfeiriaduron masnach, cynlluniau adeiladu, y cyfrifiad a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

Archifau Morgannwg: O’r Pyllau Glo i Ddociau... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: O’r Pyllau Glo i Ddociau...

Dysgwch fwy am lo: o ble y daeth? Sut y’i defnyddiwyd? I ble yr oedd yn mynd? Dysgwch sut roedd glo Cymru yn pweru’r byd a sut roedd yn cael ei allforio drwy Ddociau Caerdydd. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel mapiau, ffotograffau, ffurflenni’r cyfrifiad, cyfeiriaduron masnach, cofnodion llongau a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

Archifau Morgannwg: Cyfoeth a Thlodi yn Oes... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: Cyfoeth a Thlodi yn Oes...

Dysgwch sut roedd y bobl gyfoethog yn byw yn ne Cymru yn Oes Fictoria, a dysgwch sut roedd pobl dlawd de Cymru’n byw eu bywydau. Dysgwch sut le oedd yr ysgol yn Oes Fictoria, a dysgwch am fywydau gwaith y bobl yn ne Cymru. Darganfyddwch y tai roedd y bobl Fictoraidd yn byw ynddynt, ac am y dodrefn a’r offer yr oeddent yn berchen arnynt. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel ffurflenni’r cyfrifiad, mapiau, ffotograffau, llyfrau log ysgol, dyddiaduron a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

Archifau Morgannwg: Y Tuduriaid a’r Stiwartiaid Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: Y Tuduriaid a’r Stiwartiaid

Dysgwch sut roedd pobol yn byw yn ne Cymru yng nghyfnod y Tuduriaid a’r Stiwartiaid; beth roeddent yn gwisgo, beth roeddent yn bwyta, a sut roeddent yn dodrefnu eu tai.  Dysgwch mwy am y brenhinoedd a breninesau’r oes a’u cysylltiadau a de Cymru. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel ewyllysiau a rhestrau eiddo, ryseitiau, selnodau, llythyrau a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

Archifau Morgannwg: Y Rhyfel Byd Cyntaf Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: Y Rhyfel Byd Cyntaf

Darganfyddwch mwy am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar bobol a chymunedau de Cymru. Dysgwch am fywyd wrth y ffrynt, am y bobol o de Cymru bu’n gwasanaethu yn y Rhyfel, ac am y gofal a chynigwyd i filwyr a anafwyd. Darganfyddwch sut effeithiwyd ar fywyd cartref ac yn yr ysgol gan y Rhyfel, ymchwiliwch i’r newidiadau i fywydau menywod yn ystod y Rhyfel. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel llyfrau log ysgol, ffotograffau, llythyrau, dyddiaduron a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2, 3 & 4 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr.

Archifau Morgannwg: Yr Ail Ryfel Byd Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archifau Morgannwg: Yr Ail Ryfel Byd

Dysgwch fwy am effaith yr Ail Ryfel Byd ar Gaerdydd a de Cymru. Darganfyddwch sut effeithiwyd ar ysgolion, dysgwch am gyrchoedd awyr a’r camau diogelu a gymerwyd a dysgwch fwy am ffoaduriaid. Dysgwch am y brwydrau ar y Ffrynt Cartref drwy ‘Dig for Victory’ a ‘Make Do and Mend’, a sut effeithiwyd ar y werin yn ne Cymru gan y dogni. Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Archifau Morgannwg gan ddefnyddio ffynonellau fel llyfrau log ysgol, mapiau, ffotograffau, llythyrau a llawer mwy. Ysgrifennwyd y nodiadau athrawon ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ond mae'r adnodd yn cynnwys deunydd crai a syniadau diddorol all gael eu haddasu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 neu 4.   Cyfod Allweddol 2 Hanes, Sgiliau llythrennedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gallwch weld y deunydd crai yn y ddogfen PDF isod, neu gallwch chi a'ch disgyblion weld y cynnwys digidol ar Gasgliad y Werin Cymru trwy ddilyn y Cysylltiadau Cyflym isod.

Astudiaeth Achos: Project Pontio'r Cenedlaethau... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Astudiaeth Achos: Project Pontio'r Cenedlaethau...

Datblygwyd Project Pontio'r Cenedlaethau Windrush gan y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd (ACC) ar y cyd â disgyblion ysgolion lleol, i ymchwilio i fywydau cenhedlaeth Windrush a gyrhaeddodd Gymru o India'r Gorllewin rhwng y 1940au a'r 1970au. Gobaith y project oedd pontio'r bwlch rhwng cenedlaethau hen ac ifanc, gan ganolbwyntio ar drosglwyddo diwylliant a thraddodiad, a rhannu profiadau am deithio ac ymsefydlu. Mae'n cofnodi cyfraniad rhyfeddol ymfudwyr Du ac o Leiafrifoedd Ethnig i'r DU, yn enwedig yn ardal Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot. Mae'r project yn dathlu bywydau deg henadur – rhai yn aelodau o genhedlaeth Windrush ac eraill sydd wedi gwneud cyfraniad i gymdeithas amlddiwylliannol De Cymru. Mae testun yr astudiaeth achos yn ddwyieithog, ond Saesneg yw iaith y fideos a'r llyfryn.   Cyfod Allweddol 3 & 4 Hanes, Sgiliau Llythrennedd, Fframwaith Cymhwysedd Digidol   Astudiaeth achos Casglwch syniadau ar gyfer eich projectau digidol eich hunan drwy weld sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio ein gwefan.

Dargafnod Hanes Lleol Trwy'r Archifdy Lleol Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Dargafnod Hanes Lleol Trwy'r Archifdy Lleol

Defnyddiwch yr adnoddau yma er mwyn eich helpu gyda archwilio hanes lleol trwy ddefnyddio'r archifdy lleol. Cyfod Allweddol 4Hanes CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Casgliad o ddarluniau pensaernïol o oes... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Casgliad o ddarluniau pensaernïol o oes...

Casgliad o ddarluniau pensaernïol gan y pensaer o Gasnewydd, R.G. Thomas (1820 - 1883). Roedd Thomas yn bensaer a pheiriannydd a dreuliodd rhan fwyaf ei fywyd yn Awstralia, wedi iddo fudo o Brydain ym 1836. Daeth yn ôl i Brydain ym 1846, lle arhosodd am 15 mlynedd. Treuliodd ran fwyaf y cyfnod hwn yng Nghasnewydd, lle bu'n rhan o sawl project adeiladu amryfal; o system ddraenio ar ystâd tai i ddylunio bythynnod a filas, o siopau i ysgolion, eglwysi a neuaddau tref.   Cyfod Allweddol 2 Celf a dylunio, Hanes Cyfod Allweddol 3, 4 Celf a dylunio   Casgliad Rydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Astudiaeth Achos: Cynefin - Ein Croeso Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Astudiaeth Achos: Cynefin - Ein Croeso

Prosiect addysgu ffilm cymunedol yw Cynefin - Ein Croeso dan nawdd Ffilm Cymru Wales gyda chefnogaeth Michael Sheen a Sefydliad Celf Josef Herman. Mae tîm celfyddydau cymunedol Y Neuaddd Les Ystradgynlais wedi cydweithio ag Ysgol Maesydderwen, Ysgol Dyffryn Y Glowyr a theuluoedd o Syria sydd wedi ymsefydlu yn y dre, er mwyn adrodd hanesion ffoaduriaid ddoe a heddiw. Cydweithiodd y cwmni animeiddio gwobrwyog, Winding Snake Productions, â'r gymuned i greu dwy ffilm sy'n rhannu eu straeon am y croeso a roddwyd yn Ystradgynlais i bobl sy'n ffoi rhag rhyfel. Enillodd y project hwn Wobr Ragoriaeth Ddigidol cystadleuaeth Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2018. Noddwyd y wobr gan Gasgliad y Werin Cymru. Yn rhan o'r astudiaeth achos mae'r ddwy ffilm; Cynefin a Uncle Ahmad's Canaries yn ogystal â fideo o'r broses yn datgelu mwy am sut y cafodd y ffilmiau eu creu. Cliciwch ar y ddolen Casgliad 'Cynefin - Ein Croeso' isod i weld y tair ffilm.   Cyfnod Allweddol 2 & 3 Hanes, Fframwaith Cymhwysedd Digidol, Sgiliau Llythrennedd   Astudiaeth achos Casglwch syniadau ar gyfer eich projectau digidol eich hunan drwy weld sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio ein gwefan.

Ysgol Rufeinig Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Ysgol Rufeinig

Yn yr ilyfr hwn byddwch yn darganfod pa fath o addysg yr oedd plant cyfoethog Rhufeinig yn ei chael. Byddwch hefyd yn cael cip ar gasgliadau Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae fersiwn PDF (nid yw'n rhyngweithiol) yn ogystal os nad oes gennych chi iOS (Apple). Gall gael ei ddefnyddio fel adnodd ar ei ben ei hun ond mae ar ei orau law yn llaw a sesiwn chwarae rol ‘Grammaticus - Ystafell Ddosbarth Rufeinig’ yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.   Cyfod Allweddol 2 Hanes, Sgiliau llythrennedd, Sgiliau rhifedd   Pecyn Gweithgareddau Dysgu Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gasgliad o ddelweddau i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn. Mae'r casgliad yn cynnwys delweddau o'r adnodd, a rhai ychwanegol i wella profiad dysgu eich disgyblion.

Astudiaeth Achos: Llongddrylliad y Royal Charter  Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Astudiaeth Achos: Llongddrylliad y Royal Charter

Ar 25 a 26 Hydref 1859, cafwyd un o’r stormydd gwaethaf erioed yn hanes Prydain. Tarodd arfordir Cymru, gan suddo bron i 150 o longau. Yr enwocaf ohonynt oedd y llong stêm y Royal Charter, a ddrylliwyd ar arfordir Môn gan ladd 450. Mae llongddrylliadau’r Storm Fawr yn rhoi darlun unigryw o’r cyfnod Fictoraidd yng Nghymru, ac yn ffordd o archwilio ein cysylltiadau â gweddill y byd, diwydiannau coll y môr, a chymdeithas y cyfnod.Treuliodd tair ysgol o Ynys Môn fisoedd yn astudio llongddrylliad y Royal Charter mewn project oedd yn bartneriaeth rhwng Cadw a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC). Gallwch ddarllen am eu project, casglu syniadau ar gyfer gweithgareddau dosbarth a gweld esiamplau o waith y disgyblion. Gallwch hefyd archwilio’r ffynonellau y buont yn eu defnyddio ar wefan Casgliad y Werin, gan gynnwys arteffactau aur hyfryd ac eitemau bob-dydd o longddrylliad y Royal Charter. Cyfnod Allweddol 2Hanes, Sgiliau Llythrennedd, Sgiliau rhifedd Astudiaeth achosCasglwch syniadau ar gyfer eich projectau digidol eich hunan drwy weld sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio ein gwefan.

Astudiaeth Achos: Mapio’r Model Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Astudiaeth Achos: Mapio’r Model

Roedd Mapio’r Model yn Broject rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ysgolion Creadigol Arweiniol Cymru a gynhaliwyd yn Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model Caerfyrddin yn ystod Tymor y Gwanwyn 2018. Roedd y project yn gydweithrediad rhwng yr arlunydd Rowan O’Neill a Grŵp Creadigol Blwyddyn 4 yn Ysgol Y Model, ac fe’i cynlluniwyd mewn ymateb i’r briff a baratowyd gan yr ysgol: a all archwiliad o fapio dwfn drwy farddoniaeth a drama o Gymru wella hyder a sgiliau llafaredd a gwella gallu disgyblion ym Mlwyddyn 4 i feddwl yn greadigol?Her y project hwn oedd canfod ffyrdd newydd o fapio cysylltiadau rhwng yr ysgol a’r dref, gan gynnwys daearyddiaeth, hanes a chwedloniaeth. Y canlyniad oedd project ymchwiliol ar y cysyniad o fapio a oedd yn defnyddio Casgliad i gyhoeddi a chofnodi’r gwaith amrywiol a grëwyd yn ddigidol. Cyfod Allweddol 2Hanes, Daearyddiaeth, Sgiliau Llythrennedd, Sgiliau Rhifedd, Fframwaith Cymhwysedd Digidol Astudiaeth AchosCasglwch syniadau ar gyfer eich projectau digidol eich hunan drwy weld sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio ein gwefan.

Tai a Chartrefi yn Amser y Tuduriaid Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Tai a Chartrefi yn Amser y Tuduriaid

Mewn pa fath o dai oedd pobl yn byw yn oes y Tuduriaid? Sut oedden nhw’n edrych? Sut fydden nhw’n cael eu hadeiladu ac o ba ddeunyddiau? Oedden nhw’n syml neu’n foethus? Edrychwch ar ffotograffau, darluniau a chynlluniau tai Tuduraidd. Datblygwch sgiliau cynllunio, meddwl a chyfathrebu a dysgu am fywyd yn oes y Tuduriaid.Adnodd dwyieithog. Cyfnod Allweddol 2Hanes, Sgiliau llythrennedd Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. 

Abertawe Oes Fictoria - Pobl a’u Pethau Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Abertawe Oes Fictoria - Pobl a’u Pethau

Pa fath o bethau oedd yng nghartrefi pobl Abertawe ynghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg? Mewn amgueddfa, fe welwch bethau oedd gan bobl yn eu cartrefi yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae rhai o’r rhain wedi’u trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth yn y teulu, rhai wedi’u canfod gan archaeolegwyr, rhai wedi’u prynu neu eu benthyg a rhai wedi’u rhoi’n rhodd i’r amgueddfa. Mae rhai’n ymwneud â gwaith pobl, roedd rhai’n cael eu defnyddio yn y cartref, a rhai’n eitemau ar gyfer hamdden.Mae pethau yn gallu dweud llawer am y ffordd yr oedd pobl yn byw, pa mor dlawd neu gyfoethog yr oeddent a pha fath o ddefnyddiau oedd ar gael. Cawn weld hefyd pa fath o bethau oedd yn cael eu prynu a’u gwerthu, eu defnyddio a’u trysori, a’u taflu neu eu colli gan bobl yn y gorffennol.Mae’r Gweithgaredd Dysgu hwn yn cynnwys popeth i gynnal sesiwn eich hun yn yr ystafell ddosbarth, a gallwch ei gysylltu â gweithdai i ysgolion yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac Amgueddfa Abertawe. Cyfnod Allweddol 2Hanes, Cyfrifiadeg, Sgiliau llythrennedd Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o 3 am 'Abertawe Oes Fictoria' ar gyfer CA2. 

Abertawe Oes Fictoria - Storïau Pobl Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Abertawe Oes Fictoria - Storïau Pobl

Pwy oedd Fictoriaid Abertawe? Sut y gallwn ni ddysgu am y bobl gyffredin oedd yn byw ac yn gweithio yn Abertawe yn y 1850au? Beth oedd Walter Butt yn ei wneud ag afal pîn? Pam gafodd Mrs Phillips ei beirniadu am werthu ffrwythau ddydd Sul?Mae’r Gweithgaredd Dysgu hwn yn edrych ar rai o’r ffynonellau sy’n rhoi cofnod bychan o ddigwyddiadau mywydau pobl na fyddem yn gwybod dim amdanynt fel arall ac mae’n annog y disgyblion i ddehongli’r ffynonellau ac i greu eu cymeriadau eu hunain. Cyfnod Allweddol 2Hanes, Cyfrifiadeg, Sgiliau llythrennedd Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o 3 am 'Abertawe Oes Fictoria' ar gyfer CA2. 

Ddôl Drefol Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Ddôl Drefol

Dysgwch am wenyn, bioamrywiaeth a sut i greu eich gweirglodd eich hun.Yn 2014, creodd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Ddôl Drefol ar dir yr Amgueddfa, fel lloches i fywyd gwyllt yng nghanol y ddinas. Bwriad y pecyn hwn yw helpu athrawon ac addysgwyr y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 i baratoi at arwain ymweliad i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ond gellir ei ddefnyddio i gefnogi dysgu yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt hefyd. Mae llawer o syniadau a gweithgareddau i fynd i’r afael â nhw cyn eich ymweliad, tra byddwch yn yr Amgueddfa ac yn ôl yn yr ysgol. Yng nghefn y pecyn, ceir adran adnoddau gyda thaflenni gwaith a gweithgareddau. Cyfnod SylfaenGwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd, Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu, Datblygiad mathemategol, Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol, Datblygu'r gymraeg Cyfnod Allweddol 2Gwyddoniaeth, Celf a dylunio, Daearyddiaeth, Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, Sgiliau llythrennedd, Sgiliau rhifedd Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gasgliad o ddelweddau i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn. Mae'r casgliad yn cynnwys delweddau o'r adnodd, a rhai ychwanegol i wella profiad dysgu eich disgyblion.

Ditectifs y Deinosoriaid Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Ditectifs y Deinosoriaid

Chwiliwch am ffosil deinosor, dysgwch am fwyd y deinosoriaid a rhyfeddwch at ba mor fawr oedd traed T. rex drwy gyfrwng gemau a posau. Mae’n gyfle hefyd i gwrdd â’r deinosor Cymreig newydd, Dracoraptor hanigani.Lawrlwythwch yr iBook neu’r ffeil PDF ar eich dyfais symudol i ddarganfod mwy. Gallwch ei ddefnyddio adref, neu ddod ag ef i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i archwilio’r orielau. Y Cyfnod SylfaenGwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd, Datblygiad mathemategol Cyfnod Allweddol 2Gwyddoniaeth, Mathemateg Pecyn Gweithgareddau DysguCasglwch syniadau ar gyfer eich projectau digidol eich hunan drwy weld sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gasgliad o ddelweddau i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn. Mae'r casgliad yn cynnwys delweddau o'r adnodd, a rhai ychwanegol i wella profiad dysgu eich disgyblion.

Gwaith Haearn Blaenafon CA3 Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Gwaith Haearn Blaenafon CA3

Archwiliwch y gwaith haearn ym Mlaenafon, un o safleoedd allweddol y Chwyldro Diwydiannol, sydd bellach yn Safle Treftadaeth y Byd. Edrychwch ar gynlluniau, mapiau, ffotograffau ac adroddiadau i ddarganfod sut fywyd oedd gan y gweithwyr haearn. Gallwch archwilio’r newidiadau fu yng Nghymru rhwng 1760 a 1914, a datblygu sgiliau meddwl trwy ymchwil hanesyddol. Cyfnod Allweddol 3Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys.

Gwaith Haearn Blaenafon CA2 Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Gwaith Haearn Blaenafon CA2

Archwiliwch y gwaith haearn ym Mlaenafon, un o safleoedd allweddol y Chwyldro Diwydiannol, sydd bellach yn Safle Treftadaeth y Byd. Edrychwch ar gynlluniau, mapiau, ffotograffau ac adroddiadau i ddarganfod sut fywyd oedd gan y gweithwyr haearn. Gallwch archwilio’r newidiadau fu yng Nghymru rhwng 1760 a 1914, a datblygu sgiliau meddwl trwy ymchwil hanesyddol. Cyfnod Allweddol 2Hanes Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys.

Ar Garreg Eich Drws - Llyfrau Log Ysgolion Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Ar Garreg Eich Drws - Llyfrau Log Ysgolion

Defnyddio archifau i ymchwilio i hanes lleol. Mae'r adnodd hwn yn edrych ar sut y gallwch ymchwilio i hanes eich ardal drwy ddefnyddio llyfrau log ysgolion fel math o ffynhonnell sydd ar gael mewn archifdai neu swyddfeydd cofnodion lleol a chenedlaethol yng Nghymru. Mae'n rhan o gyfres sy'n ffurfio'r blociau adeiladu sylfaenol er mwyn cael gwybod am hanes lleol.Bwriedir i'r adnodd fod yn ganllaw i athrawon, i'w helpu i ddefnyddio ffynonellau cynradd yn yr ystafell ddosbarth. Gall yr adnodd helpu athrawon hefyd i weithio gyda'u harchifdy lleol i ddod o hyd i ffynonellau tebyg ar gyfer eu hardal eu hunain. Ei nod yw cyflwyno athrawon a myfyrwyr i'r mathau o ffynonellau archifol sy'n cael eu defnyddio ar gyfer hanes lleol ac i ymgyfarwyddo â ffurf, golwg a chynnwys y ffynonellau. Cyfnod Allweddol 2Hanes, Sgiliau Llythrennedd Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o 8 am 'Defnyddio Archifau i Ymchwilio i Hanes Lleol' ar gyfer CA2. 

Gymru adeg y Rhyfel - Caerdydd yn ystod yr Ail... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Gymru adeg y Rhyfel - Caerdydd yn ystod yr Ail...

Sut oedd bywyd bob dydd yng Nghaerdydd yn ystod yr Ail Ryfel Byd? Drwy ymchwilio i gopïau digidol o brif ffynonellau yn Archifau Morgannwg, bydd dysgwyr yn meithrin dealltwriaeth o fywyd bob dydd yng Nghaerdydd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. I ddechrau, bydd y disgyblion yn penderfynu ar ba ddyddiad y dechreuodd y rhyfel, yna, byddan nhw'n ymchwilio i gyrchoedd awyr, pobl yn gorfod symud o'u cynefin, dogni a Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop. Cyfnod Allweddol 2Hanes, Sgiliau llythrennedd, Sgiliau rhifedd Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys.