'Amser Bwyd' gan S. Minwel Tibbott

Eitemau yn y stori hon:

 • 1,430
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,243
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 2,020
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 15,090
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 863
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 783
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 778
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 2,578
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 746
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 858
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 869
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 938
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,684
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,488
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi

Y RyseitiauPennodNifer mewn bob pennod
Blasusfwyd39 rysáit
Teisennau radell23 rysáit
Teisennau26 rysáit
Bara16 rysáit
Bwydydd llwy17 rysáit
Pwdinau23 rysáit
Pysgod30 rysáit
Cyffaith4 rysáit
Cyflaith4 rysáit
Diodydd15 rysáit

Rhagair

Rhan ganolog o waith Amgueddfa Werin Cymru o’r dechrau ym 1948 fu cofnodi a chasglu, astudio ac arddangos bywyd gwerin Cymru yn ei holl agweddau. Gyda dyfodiad y peiriant recordio death cyfle i holi ac i gofnodi ar lafar, ac y mae bellach gryn gorff o wybodaeth am fywyd traddodiadol ein gwlad ar gadw gan Adran Traddodiadau Lafar a Thafodieithoedd yr Amgueddfa Werin. Wrth dderbyn tystiolaeth y trigolion hynaf a fu mor barod eu cymwynas ac mor groesawgar, y mae dyled ar yr Amgueddfa Werin nid yn unig i gadw’r wybodaeth hanesyddol hon am ein gorffennol yn ddiogel ar gyfer ysgolheigion y dyfodol, ond hefyd, lle bo’n briodol, i’w chyflwyno i ddarllenwyr Cymraeg cyfoes fel rhan o’u cynhysgaeth. Cyflwynir y gyfrol hon, felly, fel blaenffrwyth y cynhaeaf llafar a gasglwyd ynghyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf gan aelodau yr Adran Traddodiadau Llafar a Thafodieithoedd. Disgwylir, cyn hir, ddwyn cyfrolau eraill tebyg i olau dydd.

Mrs. S. Minwel Tibbott, o’r Adran honno, a baratoes y gyfrol hon gan ddefnyddio tystiolaeth nifer mawr o siaradwyr ar hyd a lled Cymru a fu’n fodlon rhannu eu gwybodaeth am hen fwydydd â hi. Pleser yw cydnabod help y cyfeillion hyn, a diolch iddynt am eu cydweithrediad.

Chwefror 1974

Trefor M. Owen, Curadur
Amgueddfa Werin Cymru

Ym 1976, ymddangosodd argraffiad Saesneg o’r gyfrol “Amser Bwyd” o dan y teitl “Welsh Fare”, ac erbyn hyn death galw am ail argraffiad o “Amser Bwyd”. Ar wahân i fân newidiadau yng nghynllun a rhwymiad y gyfrol ynghyd â gwella ansawdd y lluniau, y mae’r ail argraffiad yn atgynhyrchiad o’r gyfrol wreiddiol.

Ebrill 1978

Trefor M. Owen, Curadur
Amgueddfa Werin Cymru

Rhagymadrodd

Bwydydd y Cymry gynt a drafodir yn y gyfrol hon. Y mae bwyd a diod pob cenedl yn rhan annatod o’i threftadaeth, a’r angen am ddiogelu’r rhan honno o fywyd ein cenedl ni, y Cymry, a ysgogodd baratoi’r gyfrol.

Carwn bwysleisio mai detholiad o gyfarwyddiadau a geir yma ac nid astudiaeth ysgolheigaidd o hanes bwydydd yng Nghymru. Bwriad y gyfrol yw dadlennu rhyw gymaint ar hanes y bwydydd drwy gyfrwng y cyfarwyddiadau eu hunain ynghyd â’r nodiadau eglurhaol a ychwanegir at rai ohonynt. Y mae’r ffaith fod unrhyw un o’r bwydydd wedi’i gynnwys yn y casgliad yn dangos bod iddo ei le ei hun yn hanes bwydydd Cymru.

Ni ellir roi ffiniau pendant i gyfnod y bwydydd yr ymdrinnir â hwy. Gwyddys i sicrwydd eu bod mewn bri ar ddiwedd y ganrif ddiwethaf ac ar ddechrau’r ganrif hon, cyfnod sydd o fewn cof y genhedlaeth hynaf o Gymry sydd yn fyw heddiw. Eu profiad helaeth hwy o baratoi’r bwydydd hyn yw prif ffynhonnell y dystiolaeth y mae’r gyfrol wedi’i seilio arni. Y mae’r dystiolaeth hon ar gof a chadw yn Amgueddfa Werin Cymru, naill ar ffurf ymddiddan wedi’i gofnodi ar dâp, neu mewn llawysgrif. Teg yw cymharu ryseit efallai â chân werin neu stori werin; trosglwyddir pob un ohonynt ar lafar, o berson i berson, o genhedlaeth i genhedlaeth, ac yn sgîl y trosglwyddo gweddnewidir rhyw gymaint arnynt yn ôl angen neu ddyfais neu ball ar y cof. O ganlyniad, ceir mân amrywiadau ar gynnwys ac ar ddull paratoi llawer o’r bwydydd. Am yr un rheswm, ni ellir nodi’n fanwl gywir yr union swm o bob un o’r defnyddiau crai sydd yn angenrheidiol er paratoi’r bwydydd hyn. Ni fyddai’r genhedlaeth hŷn yn pwyso nac yn mesur ond yn gweithredu yn ôl ‘synnwyr y fawd’ bob tro. Felly, gofynnir i’r darllenydd ystyried y mesurau a nodir fel canllawiau y gellir eu haddasu yn ôl y galw.

Bwydydd y bobl gyffredin yw’r rhai sydd o dan sylw yn y gyfrol hon. Syml yw eu cynnwys a syml oedd y dull o’u paratoi a’u coginio, yn ôl y defnyddiau crai a’r cyfleusterau coginio a oedd wrth law; er hynny, amlygir crefft gwraig y tŷ yn y paratoi a’r coginio hwnnw. Disgwylid y bydd y mwyafrif o’r bwydydd hyn yn ad-ennill eu lle ymhlith ein prydau nwyd heddiw, ond cofnodir y rhelyw, y rhai llai blasus efallai, oherwydd eu pwysigrwydd hanesyddol yn bennaf.

Ni wneir ymgais i gyfeirio at bob bwyd y gwyddys amdano ac nid anelir at gynrychioli pob ardal drwy Gymru gyfan o fewn cloriau’r gyfrol hon. Detholiad o fwydydd Cymru a gyflwynir yma ac fe gynhwysir lluniau i ddangos yr hen ddulliau o baratoi a choginio rhai ohonynt. Hyderir y bydd y gyfrol yn gyfrwng i agor celloedd cof y darllenydd ac os gwêl ef fod bylchau amlwg ynddi, apelir ato i drosglwyddo unrhyw wybodaeth bellach i’r Amgueddfa Werin.

Pwysau a mesur

Tymheredd Ffwrn/Popty (bras amcan)

 • poeth - hot: Trydan 425°F (218°C), Nwy Marc 7 / G
 • gweddol boeth - medium: Trydan 350°F (177°C), Nwy Marc 5 / E
 • araf - slow: Trydan 250°F-275°F (130°C-140°C), Nwy Marc 1-2 / B

Pwysau: cyfwerth metrig cyfwerth metrig

 • ¼ owns — 7.09g
 • ½ owns — 14.17g
 • 1 owns — 28.35g
 • ¼ pwys — 113.04g
 • ½ pwys — 227.00g
 • 1 pwys — 454.00g
 • 2 bwys — 907.00g
 • 3 phwys — 1361.00g

Hylif: cyfwerth metrig

 • 1 owns hylif — 28.4ml
 • ¼ peint — 142.0ml
 • ½ peint — 284.0ml
 • 1 peint — 568.0ml
 • 1 chwart — 1137.0ml

Geirfa

 • ageru — to steam
 • ansawdd — consistency
 • ceulo — to curdle
 • diwrnod ceulo — cheese-making day
 • cimwch, ll. cimychiaid — lobster – s
 • clowsen, ll. clows — clove – s
 • cocyn — pyramid
 • cochi — to smoke
 • colfran — curds
 • corbys — lentils
 • cranc, ll. crancod — crab – s
 • crasu — to bake, toast
 • crimpio — to crisp
 • crwst brau — short pastry
 • curo — to beat
 • cytew — batter
 • cytew llyfn — a smooth batter
 • cytew ysgafn — a light batter
 • ffenigl — fennel
 • ffwrn — oven
 • go-ferwi — to poach
 • gogryn — to sift
 • gradell — bakestone, griddle
 • gwichiad, ll. gwichiaid — periwinkle – s
 • gwyniedyn, ll. gwyniaid — sewin – s
 • gyrru — to roll out
 • hidlo — to strain
 • isgell — stock, broth
 • llaeth — milk
 • llaeth enwyn — buttermilk
 • llechfaen — bakestone, griddle
 • lled-ferwi — to parboil
 • llefrith — milk
 • llwy — spoon
 • llwy bwdin — dessert spoon
 • llwy fwrdd — table spoon
 • llyfn — smooth, without lumps
 • llygaid meheryn/y graig — limpets
 • llymrïaid — sand eels
 • llysiau cymysg — mixed herbs
 • maeddu — to knead
 • maen — bakestone, griddle
 • malu — to crush
 • malwr — mincer
 • malwr bara ceirch — oatcake crusher
 • moldio — to knead lightly
 • mud-ferwi — to simmer
 • mwydo — to soak
 • ‘nionyn, ll. ‘nionod — onion – s
 • olew mintys poethion — oil of peppermint
 • pennog, ll. penwaig — herring – s
 • planc — bakestone, griddle
 • popty — oven
 • potes — broth, stock
 • potsho — to mash
 • powdr codi — baking powder
 • powdr tartar — cream of tartar
 • pwnno — to mash
 • rhidyll bras — colander
 • rhython — cockles
 • siwgr — sugar
 • siwgr coch — brown sugar
 • siwgr llaith — moist sugar
 • siwgr lwmp — lump sugar
 • soda pobi — bi-carbonate of soda
 • sosban ddwbl — double saucepan, steamer
 • sylwedd — essence
 • tawelu — to settle
 • triagl melyn — golden syrup
 • trwyth — infusion
 • tylino — to knead
 • winwnsyn, ll. winwns — onion – s
 • ysgadenyn, ll. ysgadan — herring – s

Lluniau

Casgliad o luniau o'r llyfr.

S. Minwel Tibbott

Amdan yr Awdur

Recordiadau gwreiddiol

Casgliad o rai o'r recordiadau gwreiddiol